Hlavní křesťanské modlitby

Modlitba Páně

Modlitba Páně je modlitba, kterou Ježíš naučil své přátele a kterou se od té doby modlí všichni křesťané.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Chvála nejsvětější Trojice

Chvála nejsvětější Trojice je křesťanským vyznáním, že Bůh, ke kterému se modlíme, je zároveň Otec, Syn a Duch Svatý.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Znamení kříže

Věřící se tímto znamením (značí se na čele, na srdci a na ramenou) dávají pod ochranu Boží, vyjadřují tak, že cokoliv konají, děje se ve jménu Božím.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Apoštolské vyznání víry

Modlitba-vyznání, které sestavili křesťané pravděpodobně už v 1. stol.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

Přijď, Duchu Svatý

Přijď, Duchu Svatý je modlitba, kterou prosíme jednu z osob Trojice – Ducha svatého, aby každého věřícího posiloval v životě víry a dával mu lépe pochopit Boží vůli.

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.
Amen.

Pozdravení andělské

Pozdravení andělské je modlitba, ve které slovy anděla vyznáváme, že se Ježíš narodil z Marie, že se pro člověka stal obyčejným člověkem a prosíme o přímluvu jeho matku.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Anděle Boží

Nejde o dětskou modlitbičku, ale o důvěrnou prosbu o ochranu andělem, kterého každý z nás má jako pomocníka.

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.

Svatý archanděli Michaeli

To je stará a mocná modlitba k jednomu z hlavních andělů, která se modlí zvláště ve chvílích, kdy nás ohrožuje zlo.

Svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji. Buď nám záštitou proti ďáblově zlobě a jeho úkladům. Ať ho Bůh pokárá, pokorně prosíme, a ty kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí satana a jiné zlé duchy, kteří obcházejí světem ke zkáze duší, do pekelné propasti.

Pod ochranu tvou

I tato modlitba se modlí jako prosba o pomoc před zlem, vzýváme v ní Matku Ježíšovu.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Modlitba v jakékoliv tísni

Tato modlitba a jiné jí podobné nefungují jako mince v automatu, že by po jejich vyslovení rázem všechny trápení zmizela, ale vyjadřují naši důvěru v Boží dobrotu a blízkost.

Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, zbav nás toho, co nás tíží, a ujmi se nás, abychom pocítili tvou otcovskou dobrotu a lásku. Amen.

Modlitba za nemocné

Vyznáváme a voláme toho, kdo nesl všechnu bolest světa a je nám neustále nablízko – právě i skrze bolest.

Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše neduhy a ukázal nám tak, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolesti; shlédni s otcovou láskou na našeho nemocného bratra jméno (na naši nemocnou sestru jméno) a na všechny, které tíží bolesti a jiné útrapy nemoci, a uzdrav je. Dej, ať poznají, že ani v nemoci nejsou sami, ale zůstávají spojeni s Kristem.
Amen.

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé, kdykoliv míjíme hřbitov anebo i vzpomeneme na někoho, kdo už není s námi, lze seji modlit a vyprošovat patření na Boha těm, kteří již zemřeli.

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.